SKATE

Skate – Afdeling kinderen Dominiek Savio
Dominiek Savio (afdeling kinderen) is praktijkpartner in een Europees Erasmus+ project rond inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs bij jonge kinderen: Skills & Knowledge on Assistive Technology in Early childhood inclusive education (SKATE).

Binnen dit project worden digitale en innovatieve technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan een inclusieve kinderopvang en inclusief onderwijs voor jonge kinderen.


B-WISE

Het Erasmus+ project B-WISE wil een Europese strategie ontwikkelen die inspeelt op de competentiebehoeftes van WISEs (Work Integration Social Enterprises). WISEs vallen in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. Het B-WISE project focust in de eerste plaats op de digitale competentiebehoeftes van WISEs, zowel bij doelgroepwerknemers, begeleiders als het management.

WISEs?

Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen die werken aan de sociale en professionele integratie van werknemers met ondersteuningsnoden. WISEs vormen een cruciale schakel in het economisch systeem en hebben een sterke pedagogische dimensie. Werknemers met nood aan ondersteuning behoren tot heel diverse groepen: langdurig werklozen, mensen met een handicap, ouderen, migranten, NEETS (Not in Education, Employment or Training – personen die geen opleiding, onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn) en andere groepen die risico lopen om uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt.

Uitdagingen en trends in de sector
De publicatie ‘Trends and Challenges for WISEs in Europe – Current situation of skills gaps, especially in the digital area’ wil bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische aanpak (‘blueprint’) die de samenwerking in de sector van de WISEs moet stimuleren. Het rapport brengt de Europese WISE-sector in kaart en benadrukt de uitdagingen waarmee WISEs geconfronteerd worden bij het begeleiden van medewerkers met ondersteuningsbehoeften.
De publicatie is gebaseerd op rapporten van de 27 EU-lidstaten en interviews en enquêtes afgenomen in de 13 partnerlanden van het project (België, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië en Spanje). Het rapport werd geschreven door EURICSE, met de steun van alle projectpartners. Groep Gidts en partner Lichtwerk stonden in voor de uitwerking van hoofdstuk 7, ‘Technology and digital skills gaps in WISEs’.

Digitale vaardigheden in de sector
De publicatie ‘Understanding user (digital) skill needs in WISEs in Europe’ wil bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische aanpak (‘blueprint’) die de samenwerking in de sector van de WISEs moet stimuleren.
Het rapport probeert 2 hoofdvragen te beantwoorden:
Welke acties zijn nodig om de competenties in WISEs te versterken, rekening houdend met hun kenmerken, hun bedrijfscultuur en hun sterke en zwakke punten?
Wat zijn de kenmerken van de medewerkers in WISEs voor wie de curricula opgesteld worden?
In het rapport worden 3 types Work Integration Social Enterprises onderscheiden: Productive WISEs, Training WISEs en Social WISEs, met daarnaast een SWOT-analyse voor elk van de types.
De 3 groepen medewerkers in WISEs (werknemers met ondersteuningsnoden, begeleiders en het management) worden opgedeeld in 12 persona’s, met daarnaast een extra profiel voor omkadering.
Naast de conclusies op Europees niveau zijn voor 13 lidstaten aparte rapporten per land beschikbaar, waaronder ook voor België en Nederland.

Next steps
Bovenstaande rapporten vormen de basis voor de verdere realisatie van het project B-WISE. Er wordt voor elk van de 3 groepen medewerkers (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften) een curriculum opgesteld. Die curricula moeten uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van leermiddelen en een strategie voor de hele sector met betrekking tot het verwerven van toekomstige vaardigheden.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de website van het project raadplegen: www.bwiseproject.eu.